KUANTUM ARAŞTIRMA GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURALLARI

Kuantum Araştırma Tan. Rek.Bil.İşl. ve Eğt.Hiz.Tic. Ltd.Şirketi (“Kuantum”) olarak; kişisel verilerin korunması her zaman birincil önceliğimizdir. Kişisel veri tanımımız,  gerek çalışanlarımıza ait bilgiler, gerekse yürüttüğümüz araştırma projelerimiz esnasında iletişime geçtiğimiz ya da web sitemizi ziyaret eden veya bizimle elektronik olarak iletişim kuran katılımcılarımızın ad, soyad, mail, adres ve bunun gibi kişinin şahsına münhasır verilerdir.

Kuantum burada paylaştığı Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.

Kuantum; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca tüm kanun ve yönetmeliklere uyacak ve bu gereklilikleri yerine getirmek için gerektiği zaman ilave prosedürler, standartlar, politika ve iç yönergeleri uygulamaya koyacaktır.

Kuantum, çalışanlarının, sahada anket yapılan tüketicilerin, tüm KUANTUM yüklenicilerinin, tedarikçilerinin, temsilcilerinin, geçici işçilerinin (freelans ve stajyerler) ve KUANTUM adına hareket eden diğer tüm tarafların (beraberce “Üçüncü Kişiler”) KUANTUM’un kendi elektronik sistemlerini veya kendi veri yönetimi araçlarını kullanıyor olmaları fark etmeksizin bildirimde belirtilen ilkelere bağlı kalmasını beklemektedir.

KUANTUM, KUANTUM operasyonlarını desteklemek için birlikte çalıştıkları tüm Üçüncü Kişilerin konulan kurallar gereğini sağlamakla yükümlüdür.

Kuantum; Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan kurallara uygun davranacağını taahhüt eder:

Kuantum Araştırma Kuralları; 

 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru bir biçimde işlenecektir.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler her zaman onların rızasının alınması suretiyle ancak mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/ veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler gerektiğinde güncelleme olanağı taraflara sağlanacaktır.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

İÇERİK

Bu Gizlilik Politikası Kuantum’da çalışan personeli, Kuantum’a araştırma verenler tarafından sağlanan verileri, Kuantum’un gerçekleştirdiği araştırmalar sırasında elde ettiği verileri, Kuantum ile çalışan 3. Parti firmaların verilerini ve web sitesi ziyareti sırasında ve elektronik iletişim ile elde edilebilecek verileri ya da diğer kaynaklardan sağlanan verileri kapsamaktadır.

GİZLİLİK KURALLARI

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi 

Kuantum Gizlilik Politikası’n da “kişisel veri” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, T.C. Kimlik numaranızı vb. bilgileri içerir. Bunun yanı sıra, araç ve plaka ya da şasi bilgileri, banka bilgileri, aile durum bilgileri, yaşam tarzına dair tercihler, alışveriş alışkanlıkları, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi de ifade etmektedir. Bu veriler;

 • Hem araştırma kapsamında tesadüfi ya da listeli çalışmalardan elde edilen denek/Katılımcı verileridir.
 • Hem de Kuantum bünyesinde çalışan ya da çalışmak için başvuru yapan kişilerden toplanan verilerdir.
 • Araştırma Veren Tarafından Paylaşılan Veriler

Yaptığımız işin gereği olarak, Kuantum’un müşterileri, rızasını aldığı müşterilerin ya da tüketicilerinin kişisel verilerini bizimle paylaşabilmektedir ve bu veriler tarafımızca amacına uygun olarak işlenmektedir.

Yukarıda sözü geçen bilgilere ilaveten; 

 • Araç ve plaka ya da şasi bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Yaşam tarzına dair tercihler
 • Alışveriş alışkanlıkları
 • Ses ve görüntü gibi kişinin belirlenmesini veya belirlenebilir olmasını sağlayacak her türlü bilgiyi de ifade etmektedir.

Katılımcılara ait kişisel veriler Tarafınızdan Paylaşılan Veriler
Araştırmalarımız sırasında Katılımcılar tarafından paylaşılan kişisel veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacımız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler
Eğer paylaşılmasına izin verildiyse, diğer kaynaklardan kişisel veriler elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir.

Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler 
Web sitemizi geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda otomatik veya pasif olarak veri elde etme araçlarıdır.  Bu teknolojiye örnek olarak çerezler veya web analizleri gösterilebilir.

Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi
Kişisel veriler tarafın rızası olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bu uygulamanın tek istisnası bilgi toplama çalışmalarının gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimiz ile bazı kişisel verilerin paylaşılması zorunluluğudur. Kişisel verilerin paylaşıldığı tüm tedarikçiler ile Gizlilik Sözleşmesi mevcuttur ve çalışmaların sona ermesinden sonra tedarikçilerden kişisel verilerinizin imha edildiğine ve amacı dışında kullanılmayacağına dair yazılı onay alınmaktadır.

Verilerin Anonimleştirilmesi
Kuantum, kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır. Şirketimizde izlediğimiz kalite politikası gereği kişisel verilerin saklanma süresi maksimum 6 aydır. Kişisel verileriniz anonimleştirilerek sınırsız bir süre için saklanabilir.
Anonimleştirilmesi demek, kişinin ad-soyad, mail, adres TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi kişisel olabilecek tüm bilgilerinin silinerek saklanması demektir.

Güvenlik ve saklama koşulları
Kuantum kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Kişisel veriler genel olarak Kuantum veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktadır. Bu veri tabanları Türkiye’deki sunucularda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ülke dışına aktarılacak olması halinde taraflara bu doğrultuda bildirimde bulunulacaktır.

Bilgi talep etme hakkı
Saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediği zaman bilgilendirilme hakkına sahiptir.

Düzeltme talep etme hakkı
Taraflar, saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahiptir. Bu gibi taleplerin Kuantum’a ulaşmasından itibaren iki hafta içerisinde talebinizin ne ölçüde karşılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak bilgilendirilir. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılanamadığı durumlarda tarafa bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.

Kişisel Verilere Erişim
Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili verilmiş olan her türlü onaydan istenildiği herhangi bir zaman diliminde tamamen veya kısmen feragat etme hakkı bulunmaktadır.
Ayrıca,

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek
 • Hangi kişisel verilerin işlendiğini öğrenmek
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını bilmek
 • Yurtiçinde veya yurtdışında verilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldılar ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemek
 • Değişmesi halinde güncellenmesini talep etmek
 • İlgili mevzuatta öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesini istemek
 • Düzeltme/silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin, bilgi vermenin imkânsız olmaması veya aşırı güçlüklere neden olmaması şartıyla kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini istemek hakkı bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da kişisel verilerin Kuantum tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi bize yazılı olarak iletebilir veya telefonundan bilgi alabilirsiniz.

http://mirziamov.ru

İletişim bilgilerimiz;

Kuantum Araştırma Adres: Nef 11 Ofis. Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 11 Kat: 5 No: 88 Kağıthane/İSTANBUL
e-mail : info@kuantumaratirma.com
Telefon : (0212)296 50 08